AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. AMAÇ

Namdaris Teknoloji Tasarım ve Danışmanlık Ltd. Şti. firması olarak; kullanıcılarımız, üyelerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve çalışanlarımız, çalışan adaylarımız dahil gerçek kişilerin, kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.
Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetlerimiz sırasında, kullanıcılarımız, üyelerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz çalışanlarımız ve çalışan adaylarımıza ait edindiğimiz tüm kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.
Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.
Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

2. KAPSAM

Kullanıcılarımız, üyelerimiz, müşterilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, tüketicilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere firmamız tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika’nın kapsamındadır.
Politikamız, firmamız tarafından yönetilen tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

3. TANIM ve KISALTMALAR

Şirket: Namdaris Teknoloji Tasarım ve Danışmanlık Ltd. Şti. (academy.rhinocenter.net)
Marka: RhinoCenter, Namdaris Teknoloji Tasarım ve Danışmanlık Ltd. Şti. sahibi Mustafa Dülger adına tescilli olan marka ve academy.rhinocenter.net adresinde çevrimiçi satış, eğitim, reklam vb. işlemler yapılan mecra.
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Danışman: RhinoCenter web sitesinde satışa sunulan tüm hizmet ve ürünlerle ilgili, uzmanlık alanı çerçevesinde Namdaris Teknoloji Tasarım ve Danışmanlık Ltd. Şti. ile sözleşme imzalamış olan yetkili kişi veya kurumlar.
Çalışan : Firma Personelidir.
Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kuruludur.
KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumudur.
KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.
Politika: Namdaris Teknoloji Tasarım ve Danışmanlık Ltd. Şti. Firması Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasıdır.

4. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Aydınlatma yükümlülüğümüz Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;
Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
Kanundan doğan haklar, hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
“Şirket” olarak, kamuoyuna açık olan işbu Politikamızın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.

Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz
Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın 9. ve 10. bölümlerinde detaylandırılmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Kişisel veriler
Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir. Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

Özel nitelikli kişisel veriler
Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

Kişisel verilerin kategorileri
Kimlik bilgileri
İletişim bilgileri
Diğer veriler

Veri Kategorisi Kimlik Bilgileri

Açıklama

Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.

Kimden toplanır

Kimlik bilgilerini; Çalışan, Çalışan adaylarından, müşterilerden, internet sitemizi/online mağazamızı ve mobil uygulamaları kullanan, lisanslama yapan kişilerden, ziyaretçilerden ve iş bağlantılarından toplamaktayız.

İçerik

İsim-soyisim, T.C. kimlik numarası, fotoğraf, kimlik fotokopisi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Fatura düzenlenmesi, ürün teslimi veya hizmetin ifası ve reklam ve pazarlama amaçlarıyla müşterilerimizden; internet sitesi ve mobil uygulama kapsamında ziyaretçi sayısının arttırılması, verilen hizmetin geliştirilmesi amacıyla söz konusu platformları kullanan ve ziyaret eden kişilerden; ürün teslimatı gibi verilen hizmetin ifası kapsamında ve hukuki yükümlülüklerimiz uyarınca iş bağlantılarından kişisel veri toplamaktayız. Çalışan kimlik bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini iş başvurularını değerlendirmek için; tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Veri Kategorisi

İletişim Bilgileri

Açıklama

Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.

Kimden toplanır

İletişim bilgilerini; Çalışanlardan, Çalışan adaylarından, müşterilerden, lisans alanlardan, internet sitesini/online mağazımızı ve mobil uygulamaları kullanan kişilerden, ziyaretçilerden ve iş bağlantılarından toplamaktayız.

İçerik

Ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, posta adresi, elektronik posta adresi ve IP adresi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Çevrimiçi (Online) mağazamızda gerçekleştirdiğimiz hizmet ve ticari faaliyetlerimiz kapsamında müşterilerimizden, iş bağlantılarından, iletişimin sağlanması amacıyla; İnternet sitesini ve mobil uygulamaları kullanan kişilerden hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kişisel veri toplamaktayız.Çalışanlarımızın iletişim bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz. İş başvurularının sonucunu tebliğ etmek için Çalışan adaylarımızın iletişim bilgilerini; ticari gereklilik ve yükümlülüklerimizi ve varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini toplamaktayız. Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini iş başvurularını değerlendirmek için; tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Veri Kategorisi

Diğer Veriler

Açıklama

Ticari faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir.

 

Kimden toplanır

Bu verileri; Çalışanlardan, Çalışan adaylarından, müşterilerden, web sitemizi ziyaret edenlerden ve web sitemize ürün ve hizmet satın almak için kayıt formu doldurarak kayıt yaptıranlardan ve iş bağlantılarından toplamaktayız.

İçerik

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mali bilgiler, web sitesinde gezinme esnasında yaptıkları hareketler, aramalar ve ziyaret edilen tüm sayfalara ilişkin ziyaretçi hareketleri, iş bağlantılarımızın personellerine ait kimlik ve iletişim bilgileri ile mali bilgiler, düzenlenen etkinlik ve organizasyon kapsamında toplanan veriler, eğitimlere ve web sitesinde satıcı vasfı ile yer almak üzere yapılan başvuru kapsamında toplanan veriler, şikâyet ve firma iletişim süreçlerinde toplanan veriler ve e-posta abonelik sistemine kayıt olurken toplanan gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Eğitimlere ve etkinliklere başvuruların uygunluğunu değerlendirmek, etkinlikleri ve organizasyonları düzenlemek, satıcı vasfı ile sisteme kayıt başvurusu yapanların uygunluğunu değerlendirmek, akademik kimlik altında yapılan başvuruların doğruluğunu teyit etmek, pazarlama ve promosyon faaliyetlerini yürütmek, ticari gereklilik ve yükümlülüklerimizi ve varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini toplamaktayız.

 

Kişisel verilerin toplanmasının hukuki nedeni

 

Kişisel verileri, gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz, yazılımlara ilişkin lisanslamalar, dosya indirmeleri ve sağladığımız istihdam kapsamında; ilgili mevzuattaki yükümlülüklerimizden, sözleşmesel ilişkilerden ve meşru menfaatlerimizden kaynaklanan hukuki nedenlerle işlemekteyiz.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 • Kişisel verileri işleme ilkelerimiz

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

  • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri alırız. Kişisel Veri Sahibi’ne de verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvurmasına olanak sunarız.

  • Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

Kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

  • Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz. İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

  • Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız. Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politika’nın 8. maddesinde detaylandırılmaktadır.

 • Kişisel verileri işleme amaçlarımız

Kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işlemekteyiz:

  • Lisanslama faaliyetlerimizin yürütülmesi,
  • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşterilere destek hizmeti sağlanması,
  • Müşterilerimizin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek müşterilerimize verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,
  • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi,
  • “Şirket” içerisindeki talimat ve prosedürlerin uygulanması,
  • İyileştirme yönetimi ve planlanması,
  • Satıcı vasfı ile yapılan başvuruların onay sonrası takibi,
  • Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi,
  • Güvenliğin sağlanması,
  • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve yönetimi,
  • İnternet sitesi ve mobil uygulamaların yönetimi,
  • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
  • Pazar araştırmaları ve istatistiki çalışmaların yapılması,
  • Anket, yarışma, promosyon ve sponsorluklar,
  • İş başvurularının değerlendirilmesi,
  • “Şirket” ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibatın sağlanması,
  • Pazarlama,
  • Uyumluluk yönetimi,
  • Satıcı / tedarikçi yönetimi,
  • Reklam,
  • Yasal raporlama,
  • Risk yönetimi ve kalite geliştirme çalışmalarının planlanması ve yerine getirilmesi,
  • Faturalandırma.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızdan işlenir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

 • İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Çerezleri, internet sayfamızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve internet sitemizde geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitemizde yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız. İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, topladığımız verileri işleyebilir, aktarabilir ve saklayabiliriz. İnternet sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgi için “Çerez Politikamızı” inceleyebilirsiniz.

 • İnternet sitemiz üzerinden toplanan kişisel verilerin işlenmesi

İnternet sitemiz üzerinden iletişim ve/veya lisanslama, satın alma formları vasıtasıyla;

  • İsim, soy isim ve
  • Elektronik posta ve telefon bilgileri
  • Açık Adres bilgileri
  • Satın alan kişi/kurum fatura bilgileri (Kimlik No, Vergi No, Vergi Dairesi) ile

İnternet sitemiz üzerindeki başvuru formları vasıtasıyla başvuruda bulunanlara ait;

 • İsim, soy isim,
 • Doğum yeri,
 • Doğum tarihi,
 • İletişim bilgilerini toplamakta, işlemekte ve saklamaktayız.
 • Güvenlik amaçlarıyla kişisel verilerinizin işlenmesi
  • Web sitesi ziyaretçi hareketleri ve işlemleri,
  • Web sitesi kayıt aşamasında doldurulan formdaki bilgiler,
  • Ziyaretçi (isim-soy isim, kimlik numarası, vergi numarası, vergi dairesi) bilgileri toplanmaktadır.
 • Öneri, istek ve şikâyet yönetimi kapsamında kişisel verilerin işlenmesi

Hizmetlerimizin geliştirilmesi amacıyla, öneri, istek ve şikayetler kapsamında internet sitemizde bulunan formlar vasıtasıyla kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir.Bu kapsamda;

  • İsim-soyisim,
  • Elektronik posta,
  • Mesajın içeriği bilgileri toplanmaktadır.
 • Kişisel verilerin açık rıza alınması yoluyla işlenmesi

Mevzuat gereği kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık rıza, kanunda “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması durumunda 6. bölümündeki açıklamalar  geçerlidir.

 • Kişisel verilerin işlenmesinde açık rıza aranmayan durumlar

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde ise kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleyebiliriz:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
   İlgili Kişi’nin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.
  • Fiilî imkânsızlık sebebiyle ilgilinin açık rızasının alınamaması
   Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.
  • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
  • “Firmamızın” hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
   “Firmamız”, veri sorumlusu olarak, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan verileri, İlgili Kişi’nin açık rızası olmasa dahi işleyebilecektir.
  • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
   İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.
  • “Firmamızın’’ meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması
   İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, “Firmamızın’’ meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda da açık rıza şartı aranmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir. Örneğin; işverenin Çalışan’ ın giriş çıkış saatlerini kontrol etmede meşru menfaati bulunmaktadır. Söz konusu nedenlerle, işveren tarafından yapılan uygulamaların ölçülü olması kaydıyla, bu kapsamda Çalışan’ın açık rızasının alınmasına gerek bulunmamaktadır.Özel nitelikli kişisel verilerin İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan işlenebileceği istisnai durumlar işbu Politika’nın 6. maddesinde belirtilmiştir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 • Kişisel verilerin yurt içine aktarımı

Firmamız, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve KVK Kurul’u tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, mevzuatın öngördüğü istisnai haller ile;

 • Politika’nın 6. maddesinde açıklanan hallerde,
 • Özel nitelikli kişisel veriler hususunda 6. maddede sayılan hallerde,
 • KVK Kurul’unun ve ilgili mevuzatın öngördüğü tedbirlerin alınması ile birlikte İlgili Kişi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara, açık rıza aranmadan aktarılabilir.
 • Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

Kişisel verileri kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. Ancak işbu Politika’nın 6. maddelesinde yer alan istisnai hallerinin birinin var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak:

 • KVK Kurulu’nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması;
 • Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye’de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun iznin bulunması;

hallerinde açık rıza olmadan kişisel veriler yurt dışında aktarılabilir.

 • Kişisel verilerin aktarıldığı kurum ve kuruluşlar

Kişisel veriler sayılanlar sınırlı olmamak üzere;

  • Tedarikçilerimize,
  • İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza,
  • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
  • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,

yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aktarılabilir.

Kişi Kategorisi

Açıklama

Aktarım Amacı

İş Ortağı

Şirketimizin, faaliyetleri kapsamında lisans, mal, hizmet almak vb. amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları ifade eder.

İş ortaklığı kapsamında planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla

Tedarikçi

Şirketimizin, ihtiyaçları doğrultusunda ve talimatlarına uygun olarak sözleşme karşılığı hizmet sunan tarafları ifade eder

Tedarikçiden temin edilecek hizmetin sürekliliği amacıyla

 

Yetkili

Şirketimiz yetkililerini ifade eder.

Şirketimizin faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili yasal düzenlemeler kapsamında Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder.

Söz konusu yasal düzenlemenin öngördüğü amaçlarla

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili yasal düzenlemeler kapsamında Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişilerini ifade eder.

 

Söz konusu yasal düzenlemenin öngördüğü amaçlarla

 • Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin aldığımız tedbirler
  • Teknik tedbirler

Kişisel verileri korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere firmamız;

   • Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için firma içi teknik organizasyonu yapmakta,
   • Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmakta,
   • Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta,
   • Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
   • Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
   • Riskli durumlar yeniden incelenerek gerekli teknolojik çözümler üretilmekte,
   • Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmaktayız
  • İdari tedbirler
   • Kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturmakta,
   • Çalışanlarımızı ve iş geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti aldığımız kişileri, kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte,
   • Çalışanlarımız ve iş geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti aldığımız kişilerile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz Politikalarda,
   • Çalışanlarımız  ve iş geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti aldığımız kişiler tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almakta,
   • Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz.

8. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 • Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması
  • Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız. Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurul kararlarına uyulur.
 • Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler
  • Teknik tedbirler
  • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,
  • Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,
  • Teknik uzmanlığı olan Çalışan istihdam etmekte,
  • Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
  • Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.
 • İdari tedbirler
  • Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında Çalışan’ı  ve iş geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti aldığımız kişileri bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,
  • Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle iş birliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

9. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz:

 • Kişisel verilerin;
  • Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
  • Hukuka aykırı erişimini önlemek,
  • Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için aldığımız tedbirler
  • Firmamız içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
  • Çalışanlarımızı ve iş geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti aldığımız kişileri kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
  • Firmamızın yürüttüğü faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemekte,
  • Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul’una durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.
 • Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler
  • Teknik uzmanlığı olan Çalışan istihdam etmekte ve teknik uzmanlığı olan iş geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti aldığımız kişilerle çalışmakta,
  • Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
  • Şirketimiz içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,
  • Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
  • Şirketimiz içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta,
  • Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
  • Çalışanlarımızı ve iş geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti aldığımız kişileri kişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
  • Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
  • Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler
  • Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi’ye ve KVK Kurul’una bildirmek için altyapılar oluşturmaktayız.

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

10. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’NİN (İLGİLİ KİŞİ’NİN) HAKLARI

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi’ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve alt yapılar kurmaktayız. Kişisel Veri Sahibi’nin kişisel verilerinize ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.

 • Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;
  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması

 • İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya açıkça belirtilmiş şekilde bir dilekçe ile İçerenköy Mh. Değirmenyolu Cad. Kutay İş Merkezi B Blok No:18 K:4 D:9 34752, Ataşehir / İstanbul  adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da info@rhinocenter.net E-posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilecektir.
 • İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini teşvik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurunun değerlendirilmesi

 • Başvurunun cevaplandırılma süresi

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır. Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Başvuruyu reddetme hakkımız

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,
 • Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
 • Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,
 • Başvuru usulüne uyulmaması, hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.

Başvurunun değerlendirilme usulü

 • İşbu Politika’nın 10. maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da elektronik imzalı olan Başvuru Formu’nun KEP üzerinden gönderilmesi veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle göndermeniz gerekmektedir.Talep kabul edilir ise ilgili işlemuygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na olan şikâyet hakkı

 • Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru   tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

11. POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu Politika basılı kağıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır.

12. YÜRÜRLÜK

İşbu Politika Şirket internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.